Adatvédelmi tájékoztatónkat itt találja. A minőségi szolgáltatás érdekében sütiket használunk. Elfogadom
Keresés

Úti cél / szálláshely neve:


Felnőtt

Gyermek

További keresési opciók

Csatlakozz hozzánk!
Hírlevél
EUB utasbiztosítás

Általános Szerződési Feltételek

A szerződési feltételek egyaránt szolgálják az utas, a szállásadó és az utazási iroda érdekeinek védelmét, az érvényben lévő magyar jogszabályok, és az Európai Unió előírásai szerint.

 

Utazási Szerződés
Általános Szerződési Feltételei

 
Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya a DELTA TRAVEL GROUP UTAZÁSI IRODA (cégnév: KLG Prominent Kft., székhely: 1114 Budapest, Könyves Gy. u. 5., telephely: 1052 Budapest, Fehérhajó u. 8-10. félemelet 4., GM EKH eng. szám: U001024, adószám: 13227487-2-43, cégjegyzékszám: 01-09-724613, telefonszám: +361-270-5417, vagyoni biztosíték: UNIQA Biztosító Zrt., a továbbiakban Delta) és az Utas között létrejött Utazási Szerződésre terjed ki.
A Delta által szervezett utazásokra az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) mellett a Polgári Törvénykönyv, valamint a 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.
 
Az Utazási Szerződés létrejötte, módosítása
 
Az Utazási Szerződés a megrendelés Delta általi visszaigazolásával, az Általános Szerződési Feltételek Utas részére történő átadásával vagy elektronikus úton való megküldésével (ideértve elektronikus úton való közvetlen elérhetőségének megadását is), a részvételi díj előlegének befizetésével és az Utas által megrendelt szolgáltatások Delta által kiállított voucher Utas részére történő átadásával vagy elektronikus úton való megküldésével lép hatályba. A Delta kötelezettséget vállal, hogy a leelőlegezett szolgáltatást a megrendeléstől számított legfeljebb 4 (négy) munkanapon belül voucher átadásával vagy megküldésével írásban visszaigazolja. Amennyiben a voucher átadása vagy megküldése ezen időtartamon belül nem történne meg, úgy az utasnak az általa befizetett előleg az összeg beérkezésétől számított 8 munkanapon belül visszajár.
 A szolgáltatás tartalmát (az Utas által megrendelt szolgáltatások meghatározása, szolgáltatás igénybevételének helye, ideje, részvételi díj teljes összege, fizetésének módja, a díj módosításának lehetőségére vonatkozó tájékoztatás) valamint egyéb feltételeket és fontos információkat a Delta által üzemeltetett weblapokon közzétett online katalógus, a megrendelés visszaigazolása, illetve a jelen ÁSZF tartalmazza. A Delta fenntartja magának a jogot, hogy az általa meghirdetett utazások feltételeit és programját tartalmazó tájékoztatójában foglaltaktól – kivételesen, indokolt esetben – eltérjen, feltéve, hogy az ilyen esetleges változásokat az Utassal a szerződés megkötése előtt közölte, és a változásokról való tájékoztatás megtörténtét az Utazási Szerződés tartalmazza.
Az Utas megrendelésének módosítására vonatkozó kérelmét a Delta – ha erre lehetősége van – teljesíti, az Utas köteles azonban a módosítással felmerült költségeket megtéríteni a Delta részére, valamint a módosítás adminisztrációs díjaként 30 € módosítási díjat fizetni.
 
A részvételi díj
 
A részvételi díj az utazás programjában felsorolt szolgáltatások árát, szervezési és eljárási díját foglalja magában.
Az Utazási Szerződés megkötésekor előleg címén a szolgáltatás díjának (részvételi díj) legfeljebb negyven százaléka fizetendő. Ettől a rendelkezéstől a Delta csak akkor térhet el, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződése ennél szigorúbb kötelezettséget ró az utazásszervezőre.
Az Utazási Szerződés alapján fizetendő részvételi díj teljes összegének megfizetését az utazásszervező legkorábban az utazás megkezdése előtt harminc nappal igényelheti, kivéve, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés alapján ennél korábbi teljesítésre van szükség.
Ha az Utazási Szerződés megkötésére az utazás megkezdése előtti harminc napon belül kerül sor, a Delta a szerződés megkötésekor a részvételi díj teljes összegének megfizetését kérheti. Ha az Utas a részvételi díj teljes összegét határidőre nem fizeti be, a Delta a szerződéstől elállhat. Az Utas ez esetben köteles a Delta kárát az utazás lemondására vonatkozó előírások figyelembevételével megtéríteni.
Az Utas által fizetendő részvételi díj az utazás megkezdését megelőző húsz napon belül nem emelhető. Az Utas által az Utazási Szerződés alapján fizetendő teljes díj az utazás megkezdését megelőző húsz napon túl az alábbi esetekben emelhető:
 • a szállítási költségek (ideértve az üzemanyagköltségeket),
 • az Utazási Szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték), vagy
 • deviza forintárfolyamának emelkedése miatt kerülhet sor.
A díjemelés mértéke arányos a költségek emelkedésének mértékével. A Delta a díjemelés indokát és a díj számításának módját az Utassal a díjemelés közlésével egyidejűleg közli.
 
Elállás az Utazási Szerződéstől, lemondási feltételek
 
Az Utas az Utazási Szerződéstől írásban tett nyilatkozattal az utazás megkezdése előtt bármikor elállhat. Ha a Delta az Utazási Szerződés lényeges feltételét az indulás előtt rajta kívül álló okból kívánja jelentősen módosítani, így különösen, ha a díjemelés mértéke a nyolc százalékot meghaladja, köteles erről az Utast haladéktalanul tájékoztatni.
Amennyiben a Delta rajta kívül álló okból a szerződés lényeges elemeit kívánja módosítani, abban az esetben az Utas elállhat a szerződéstől, vagyha elfogadja a változtatásokat a szolgáltatás díja (részvételi díj) e változásokhoz kapcsolódó megváltoztatásával együtt, a felek módosítják a szerződést. Az Utas a döntéséről köteles a Deltát haladéktalanul tájékoztatni.
 
A Delta az Utas utazás megkezdését megelőző 60 napon belüli elállása esetére bánatpénzt köt ki, amelynek mértéke az utazás megkezdését megelőző:
 • 60-45. nap közötti elállás esetén a részvételi díj 10%-a
 • 44-21. nap közötti elállás esetén a részvételi díj 40%-a
 • 20-11. nap közötti elállás esetén a részvételi díj 70%-a
 • 10. napon belüli elállás esetén a részvételi díj 100%-a
A Delta legkésőbb az utazás megkezdése előtt húsz nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat az Utazási Szerződéstől.
Ha a Delta nem az Utas érdekkörében felmerült okból áll el a szerződéstől,
 • az Utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására a Deltának lehetősége van, és
 • ha helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes, vagy az Utas a felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, a Delta köteles a teljes befizetett díj azonnali visszafizetésére.
Ha a helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, a Delta köteles a díjkülönbözetet az Utasnak megtéríteni.
Ha a Delta nem az Utas érdekkörében felmerült okból áll el az Utazási Szerződéstől köteles az Utasnak az elállás következtében felmerült kárát megtéríteni, kivéve, ha
 • elállására általa nem befolyásolható (ellenőrzési körén kívül eső), ésszerűen el nem hárítható olyan külső körülmény miatt került sor, amelyet a szerződéskötés idején nem látott és ésszerű elvárhatóság mellett nem is láthatott előre (vis maior), vagy
 • a jelentkezők száma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el, és a Delta elállásáról az Utast írásban, legkésőbb az utazás megkezdése előtt húsz nappal tájékoztatta.
 
Felelősség, hibás teljesítés, kifogás, panasz
 
Az Utazási Szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítéséért a Delta felel. Ha a Delta a vállalt szolgáltatást nem az Utazási Szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a részvételi díjat arányosan leszállítani. Az utazásszervező nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az Utas a szolgáltatást vagy valamely részszolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okból nem veszi igénybe.
Ha az utazás megkezdését követően a Delta az Utazási szerződésben meghatározott szolgáltatás jelentős részét nem tudja teljesíteni, köteles azokat más megfelelő, hasonló értékű részszolgáltatással pótolni. Ha az ilyen részszolgáltatás értéke a nem teljesített részszolgáltatás értékét meghaladja, a költségkülönbözet az Utasra nem hárítható át. Ha a Delta ilyen helyettesítő részszolgáltatást nem tud nyújtani, a Delta köteles az igénybe vett részszolgáltatások értékével csökkentett befizetett díjat visszafizetni.
 
Az Utas az Utazási Szerződésben vállalt szolgáltatás hibás teljesítése esetén haladéktalanul köteles kifogását a helyszíni szolgáltatóval közölni. Az Utas a közlés késedelméből eredő kárért felelős. Ha a helyi szolgáltató a panaszt nem orvosolta, az Utas kifogásáról a Deltát haladéktalanul köteles tájékoztatni. Ha az Utas kifogásait a helyszínen nem rendezik, a hibás teljesítésből származó igényeit a hazaérkezést követően haladéktalanul a Deltánál írásban, a jegyzőkönyv csatolásával teheti meg.
 
A Delta felel az Utazási Szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, kivéve, ha a nem-teljesítés, illetve a hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, így különösen
 • ha a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az Utas magatartására vezethetők vissza,
 • ha a hiba olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az Utazási Szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibát a Delta ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy
 • vis maior esetén.
A fenti esetekben a Delta köteles segítséget nyújtani az Utasnak, ha nehézségei támadnak. A segítségnyújtásból eredő költségeket az Utas köteles megtéríteni a Deltának.
A Deltának az Utazási Szerződés nem teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért való felelőssége a részvételi díj összegének kétszeresét nem haladhatja meg.
 
Vegyes rendelkezések
 
 • Az utazásokhoz szükséges úti okmányok (útlevél/személyi igazolvány, lakcímkártya, vízum) és a célországban való tartózkodáshoz kötelezően előírt minimális napi valutaellátmány biztosítása az Utas feladata. Az Utas vállalja továbbá, hogy az előírt egészségügyi követelményeknek az utazás megkezdéséig eleget tesz.
 • Az úti okmányok hiányából, valamint a vám, deviza és egészségügyi rendelkezések be nem tartásából keletkezett károk miatt az Utas semmilyen igényt nem támaszthat, illetve a Delta ebből eredő kárát (többletköltségét) köteles megtéríteni.
 • A Delta közvetlenül az indulás megkezdése előtt jelentkezők részére üzletpolitikai szempontokból a részvételi díj csökkentésének jogát fenntartja.
 • Ha a Delta nem tesz eleget az Utasok hazaszállítására vagy az előleg, illetve részvételi díj visszafizetésére vonatkozó kötelezettségének, akkor az Utas igényének érvényesítése végett az UNIQA Biztosítóhoz fordulhat.
 • Az Utas poggyászának őrzéséről és felügyeletéről az utazás során maga gondoskodik, kivéve, ha azt továbbszállítás vagy megőrzés céljából a Delta, vagy közreműködője (pl.: fuvarozó vállalata) átvette.
 • Az utazás során az Utas által harmadik személyeknek okozott kárért az Utas közvetlenül tartozik felelősséggel.
 • A Delta nem felel a közlekedési eszközök késéséből, járat törléséből származó károkért, különös tekintettel a légitársaságokkal kötött szerződésekben jogszerűen elfogadott korlátozásokra.
 • A Delta a szolgáltatás teljesítéséhez igénybe vett közreműködőjének magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el, kivéve, ha a szolgáltatás közreműködőjének felelősségét jogszabályban kihirdetett nemzetközi egyezmény korlátozza.
 •  
 • A vitás kérdéseket a szerződő felek igyekeznek peren kívül rendezni. Ha ez nem lehetséges, akkor a szerződő felek alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság illetékességének.
 
DELTA TRAVEL GROUP Utazási Iroda